بله، آموزش داده میشود و علاوه بر این میتوانید از خدمات پشتیبانی ما نیز استفاده نمایید.